Algemene voorwaarden Rijschool Jo-Sie.

Artikel 1. Algemeen
De onderstaande voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de gehele rij-opleiding B en/of praktijkexamens. Ook geven deze voorwaarden de rechten en de plichten van de leerling en de rijschool-onderneming en rij-instructeur weer.

Artikel 2. De rijopleiding

 • De rij-opleiding omvat alle rijuren welke nodig zijn tot behalen van het rijbewijs B .
 • Deze worden altijd gegeven door een bevoegde rij-instructeur van Jo-Sie rijschool.
 • De minimale tijdsduur van een lesuur is 60 minuten.

Artikel 3. Verplichtingen van Jo-Sie rijschool

 • De leerling krijgt les van dezelfde rij-instructeur.
 • De leerling bepaalt samen met de rij-instructeur de planning van de rijlessen.
 • De rij-instructeur houdt alle vorderingen van de leerling bij.
 • De leerling wordt zo opgeleid, dat deze zo snel mogelijk het praktijkexamen op de juiste manier kan behalen.

Artikel 4. De verplichtingen van de leerling
De leerling dient:

 • Zich altijd te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen.
 • Bij het niet nakomen van een geplande rijuren, zonder tijdige afzegging, de gehele lesprijs te voldoen.
 • Bij verhindering van de afgesproken rijles, dit minimaal 12 uur van te voren te melden aan de rijschool. Is dit niet het geval, dan worden deze uren als gereden beschouwd.

Artikel 4 A . De verplichtingen van de leerling
De leerling dient:

 • Tijdens de lesuren en bij aanwezigheid in de lesauto te alle tijden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen.
 • Heeft deze, bij controle door een bevoegde instantie, dit niet dan kan er een boete op volgen en/of de les gestopt worden. De les is dan afgelopen

Artikel 5. Vervallen van rijlessen
Ingeplande lesuren kunnen vervallen als:

 • Het rijden onder bepaalde weersomstandigheden dit niet veilig toelaat.
 • Uitgestelde examens opnieuw met spoed ingepland kunnen/moeten worden.
 • De leerling onder invloed is van een stof welke het rijden strafbaar maakt. (Hierdoor komt de les te vervallen en is niet meer opnieuw in te plannen)
 • Elke voorkomende reden welke veilig rijden kan belemmeren.

Artikel 6. Rij (her)examen of de Tussentijdse Toets

 • De Tussentijdse Toets houdt in dat u nog in het bezit moet zijn van het geldige theorie-examen.
 • Indien een leerling niet of te laat op een examen of toets verschijnt, door oorzaken die toegerekend worden aan de leerling, moet de leerling zelf dragen voor de kosten voor een nieuwe aanvraag.
 • Indien een rijexamen niet door kan gaan wegens omstandigheden zoals slecht weer, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.
 • Examens, zowel B als herexamens en toetsen kunnen, na augustus 2009, niet meer worden teruggegeven ( zelf regelen via het cbr kan onder bepaalde voorwaarden wel )   ( om wat voor reden dan ook** )   ( ** Medische- en/of Coronagerelateerde redenen vallen hierbuiten.) Deze worden wel gefactureerd tenzij het cbr het bedrag aan de rijschool retourneert.
 • Een herexamen kan pas gereserveerd worden, 14 dagen na het zakken van het examen.

Artikel 7. Betaling

 • Het totaalbedrag** of een deelbetaling** hiervan, dient betaald te zijn voor of op de datum welke op de achterzijde van de factuur achter het betreffende bedrag staat, anders vervallen het Examen, T.T.T. en de geplande lessen maar NIET de schuld.

** Door middel van overmaking op rabobank rekening of contant*** aan de rij-instructeur.
*** De leskaart of de factuur moet meegenomen worden om de betaling te noteren.

 • Betalingen, per lesuur of lesuren of in 1 of 2 gedeeltes dienen vooraf voldaan te zijn. Bij niet tijdige betaling worden de geplande lesuren, de toets of het examen stopgezet, maar de schuld vervalt niet.
 • Na overleg bestaat er een mogelijkheid tot het later betalen.
 • De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van het genomen lespakket de prijs te verhogen;
 • Als er een prijsverhoging plaats vindt dan gaat deze pas in ná afloop van het genomen pakket vóór het genomen (vervolg)pakket.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijden tijdens het volgen van rijlessen en het praktijkexamen.
 • De leerling is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove schuld en/of opzet van de leerling door het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove schuld en/of opzet van de leerling door het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging rijopleiding.

Bij tussentijdse annulering (door de leerling) van een pakket en/of lesprogramma, wordt het aantal gereden uren berekend als zijnde losse lessen. Tevens worden alle producten/diensten welke in beginsel gratis waren, ( denk aan plan/uitleggesprek, 1,5 ad €48,50 p/u, Theoriecursus ad €40,00 , Proefles ad 48,50), gefactureerd.  Alle geannuleerde lesuren, ongeacht de hoeveelheid,  worden gefactureerd voor totaal € 100,00. De administratiekosten bedragen € 25,00.

!!!!!     MOEILIJK LERENDE LEERLINGEN ZIJN OOK VAN HARTE WELKOM     !!!!!

” ERVARINGEN MET INSTRUCTEURS ??  BOEK EERST EEN  G R A T I S  PROEFLES “